Podanie do publicznej wiadomości Informacji o wydaniu 19 lipca decyzji o warunkach zabudowy nr WGP.6730.41.2021.MH dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 366 obręb Bolechowo, gmina Czerwonak.

Wnioskodawca: E&W Sp. z o.o. Sp. K., ul. Dworcowa 52/54, 88-100 Inowrocław.

Istnieje możliwość zapoznania się z ww. decyzją oraz pozostałymi aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, Czerwonak - Wydział Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy urzędu.

Na okres 14 dni treść decyzji zostaje udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu Gminy Czerwonak.