OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 nr 32, poz. 191 ze zm.)

Wójt Gminy Czerwonak informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołów inwentaryzacyjnych oraz kart inwentaryzacyjnych.

 

 

 

Dokumenty inwentaryzacyjne dotyczące wyżej wymienionej nieruchomości  wyłożone są do wglądu w pokoju nr 213, II piętro,  Urząd Gminy w Czerwonaku, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak w godzinach 800 do 1500 przez okres 30 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, tj. od dnia 17 marca 2023 r. do dnia 16 kwietnia 2023 r.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisach inwentaryzacyjnych  mienia, mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej.