Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 nr 32, poz. 191 ze zm.) Wójt Gminy Czerwonak informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołów inwentaryzacyjnych oraz kart inwentaryzacyjnych.

Dokumenty inwentaryzacyjne, dotyczące wyżej wymienionej nieruchomości  wyłożone są do wglądu w pokoju nr 213, II piętro,  Urząd Gminy w Czerwonaku, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak w godzinach 8:00 do 15:00 przez okres 30 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, tj. od dnia 12 maja 2022 r. do dnia 11 czerwca 2022 r.

 

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisach inwentaryzacyjnych mienia, mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

Lp.

Nazwa

obrębu

 

Nr arkusza

mapy

Nr

działki

 

Powierzchnia

w ha

Właściciel

Oznaczenie

 

KW

 

Rodzaj użytk.

Uwagi

1.

Miękowo

 

1

9/2

0,0283 ha

Skarb Państwa

 

PO1P/00352116/2

Dr - drogi

Działka stanowi fragment drogi

2.

Szlachęcin

2

356/1

0,0394 ha

Skarb Państwa

 

PO1P/00294940/2

W – grunty pod rowami

Działka stanowi fragm. drogi

3.

 

 

Kicin

8

 

 

 

333/2

0,0533 ha

Skarb Państwa

 

 

PO1P/00328497/9

W – grunty pod rowami

Działka stanowi fragm.. drogi

4.

Czerwonak

16

82/2

0,0140 ha

Skarb Państwa

PO1P/00147581/2

Dr - drogi

Działka stanowi fragment drogi

5.

Czerwonak

16

80

0,4272 ha

Skarb Państwa

PO1P/00147581/2

Dr - drogi

Działka stanowi fragm. drogi

6.

Bolechowo-Osiedle

8

126/1

0,0353 ha

Skarb Państwa

PO1P/00012387/7

Dr - drogi

Działka stanowi fragm. drogi

7.

Bolechowo

1

378/3

0,0538 ha

Skarb Państwa

PO1P/00294940/2

W – grunty pod rowami

Działka stanowi fragment drogi