Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz § 16 ust. 2 uchwały nr 175/XIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie Statutu Gminy Czerwonak (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2097 oraz z 2021 r. poz. 10126) Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak zwołuje LXIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Czerwonak, która odbędzie się 7 września 2023 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej nr 01 (poziom -1) Urzędu Gminy Czerwonak przy ul. Źródlanej 39 w Czerwonaku.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+” w Bolechowie.

4. Zamknięcie sesji.