Wydział Podatków i Opłat przypomina, że w dniu 15 września 2023 r. mija termin płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych.

 

Należności z tytułu podatków należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzji podatkowej. Wpłat można dokonać również u sołtysa oraz w siedzibie Urzędu Gminy w opłatomacie. Prosimy o terminowe regulowanie zobowiązań.

 

Uwaga:
Brak wpłaty w ustawowym terminie może skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów tj. kosztów wysłanego upomnienia w kwocie 16,00 zł oraz naliczeniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.