Wydział Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Czerwonak poszukuje kandydata do pracy na umowę na zastępstwo na stanowisko ds. urbanistyki.

Wymagania:

1) wykształcenie wyższe na kierunku: gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, geodezja, geoinformacja, budownictwo lub pokrewne,
2) biegła umiejętność odczytywania zapisów umieszczanych na mapach,
3) znajomość przepisów związanych z planowaniem przestrzennym,
4) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
5) znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Word i MS Excel),
6) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
7) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
8) sumienność,
9) umiejętność pracy w zespole,
10) umiejętność pracy pod presją czasu,
11) znajomość oprogramowania ArcGis, QGIS, AutoCad,
12) znajomość przepisów związanych z budownictwem, w tym ustawy Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
13) prawo jazdy kat. B.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • prowadzenie procedury planistycznej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie procedury planistycznej planu ogólnego gminy,
 • udzielanie informacji na temat etapów procedury opracowywanych miejscowych planów oraz planu ogólnego,
 • prowadzenie rejestru wniosków o przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów  oraz planu ogólnego,
 • przeprowadzanie wizji lokalnych związanych z procedurą planistyczną,
 • udzielanie informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planie ogólnym gminy,
 • bezpośrednia i telefoniczna obsługa interesantów,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego dotyczących działań Wydziału.

Przewidywany okres zatrudnienia to około 7 miesięcy.

Oferty prosimy składać:
za pomocą poczty elektronicznej na adres: dorota.rozewicka@czerwonak.pl
lub
tradycyjnie w formie papierowej w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 Czerwonak.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 61 65 44 208 lub 61 65 44 258.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o składanie ofert do dnia 28 czerwca 2024 r.