Wójt gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815 oraz z 2022 r. poz. 1846 i poz. 2185) informuje, że dnia 19 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak, Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 11 stycznia 2023 r. do oddania w najem: obręb Owińska, działka nr 113/11, arkusz mapy 10.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. S02, tel.: 61/65-44-269, 61/65-44-260.