Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 1551 i 1561) informuje, że dnia 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 265/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 20.09.2021 r. do oddania w dzierżawę: obręb Czerwonak, część działki nr 18/32, arkusz mapy 21, o powierzchni 150 m². Szczegółowe informacje o można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. 215, tel. 61/ 65-44-253.