Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz.11 i 234) informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwonak położonej w Koziegłowach, przeznaczonej do oddania w dzierżawę Zarządzeniem nr 79/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 25 marca 2021 r.