Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuje, że w dniu 25 listopada 2021 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerwonak, przeznaczonych do zbycia Zarządzeniem Wójta Gminy Czerwonak Nr 331/2021 z dnia 22.11.2021 r. położonych w miejscowości Bolechowo, w mpzp pod tereny zabudowy usługowej „1U” i tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub usługowej „1P/U”.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, pok. 213, tel. 61/ 65-44-254, 61/ 65-44-285.