Wójt Gminy Czerwonak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) informuję, że dnia 23 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonych Zarządzeniem Nr 91/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 20.03.2023 r. do oddania  w dzierżawę na cel lokalizacja infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacyjnej, obręb Koziegłowy, części działek nr 182/32, 182/33, 193/13, 191/105.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. 201, tel. 61/ 65-44-282.