Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuję, że dnia 09 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 258/2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 03.08.2022 r. do oddania w dzierżawę w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego: obręb Bolechowo, arkusz. mapy 1, działka nr 371/16 o pow. 5006 m2, działka 371/24 o pow.10005 m2, działka 371/25 o pow. 12575 m2. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak -  pok. 215, tel.: 61/ 65-44-253.