Wójt Gminy Czerwonak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) informuję, że dnia 27.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 71/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 7.03.2023 r. do oddania w dzierżawę: obręb Bolechowo, działki nr 371/16, 371/24 oraz 371/25, arkusz. mapy 1, o powierzchni 2,759 ha.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. 215, tel. 61/ 65 44 253.