Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 i z 2021 poz.11) informuje, że dnia 29 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 23/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 25.01.2021 r. do oddania w dzierżawę: obręb Czerwonak, część działki nr 28/2, ark. mapy 13, o łącznej powierzchni dzierżawy 1 m2. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak -  pok. 215, tel.: 61 65 44 253.

 

 

Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami