Wójt Gminy Czerwonak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 i z 2021 r. poz. 11 i 234) informuje, że dnia 14 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń - wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 118/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 7.05.2021 r. do oddania  w dzierżawę: obręb Czerwonak, działka nr 11/1, ark. mapy 20, o powierzchni dzierżawy 0,90 m2.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. 215,  tel.: 61/ 65-44-253.