Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuję, że dnia 21.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 293/2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 12.09.2022 r. do oddania   w dzierżawę: obręb Czerwonak, działka nr 68/17, arkusz. mapy 3, o powierzchni dzierżawy 145 m2. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. 215,  tel. 61/ 65 44 253.