Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuję, że dnia 26.02.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwonak, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cel lokalizacja kontenera telekomunikacyjnego, Zarządzeniem Wójta Gminy Czerwonak Nr 71/2024 z dnia 22.02.2024 r.: część działki nr 10, arkusz mapy 4, obręb Czerwonak, o pow. 0,1239 ha, KW nr PO1P/00076691/7. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. 201, tel. 61/ 65-44-282.