Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) informuje, że dnia 22 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 282/2020 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 17.12.2020 r. do oddania w dzierżawę: obręb Czerwonak, część działki nr 10, ark. mapy 4, o łącznej powierzchni dzierżawy 20 m2. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak -  pok. 215, tel.: 61 65 44 253.