Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2020  r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234.) informuję, że dnia 6 sierpnia  2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 221/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 2.08.2021 r. do oddania  w dzierżawę: obręb Kicin, część działki nr 231, arkusz. mapy 6,  o powierzchni 1000 m2. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. 215, tel. 61/ 65-44-253.