Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 1551 i 1561) informuje, że dnia 22 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 293/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 21.10.2021 r. do oddania w dzierżawę: obręb Kicin, część działki nr 231, arkusz mapy 06, o powierzchni 1 968,74 m².

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. S02, tel.: 61/65-44-269, 61/65-44-260.

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej