Wójt gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899) informuje, że dnia 22 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 320/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 15.11.2021 r. do oddania w dzierżawę: obręb Kicin, część działki nr 231, arkusz mapy 06, o powierzchni 250,26 m².

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. S02, tel.: 61/65-44-269, 61/65-44-260.