Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm..) informuje, że dnia 13 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 310/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 8.11.2023 r. do oddania w dzierżawę: obręb Kicin, część działki nr 334/7, arkusz mapy 8, o powierzchni dzierżawy 0,377 ha. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak -  pok. 215, tel.: 61 65-44-253.