Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) informuje, że dnia 26 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 14.01.2021 r. do oddania w dzierżawę: obręb Koziegłowy, część działki nr 47/3, ark. mapy 2, o łącznej powierzchni dzierżawy 351 m2. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak -  pok. 215, tel.: 61/ 65-44-253.
 

Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami