Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 i z 2021 r. poz. 11 i 234) informuje, że dnia 16 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 88/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 6.04.2021 r. do oddania  w dzierżawę: obręb Koziegłowy, część działki nr 174/14 ark. mapy 12, o powierzchni dzierżawy 20 m2. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak -  pok. 215, tel.: 61 65 44 253.