Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz.1846 i  2185) informuję, że dnia 23.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 16.01.2023 r. do oddania w dzierżawę: obręb Koziegłowy, część działki nr 369, arkusz. mapy 13, o powierzchni 69 m2. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. 215, tel. 61/ 65 44 253.