Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234) informuję, że dnia 7 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 135/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 24.05.2021 r. do oddania w dzierżawę: obręb Owińska, część działki: nr 191/59, arkusz. mapy 9, nr 222/8, arkusz mapy 5. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. 215, tel. 61 65 44 253.