Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234.) informuję, że dnia 10 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 245/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 31.08.2021 r. do oddania w dzierżawę: obręb Szlachęcin, działki: nr 368/16, nr 368/17, nr 368/18 oraz nr 368/15, arkusz. mapy 2, o łącznej powierzchni dzierżawy 12,487 ha. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. 215, tel. 61/ 65-44-253.