Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 1551 i 1561.) informuję, że dnia 20 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 285/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 15.10.2021 r. do oddania  w najem na cel lokalizacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych: obręb Trzaskowo, część działki nr 449/1, arkusz. mapy 1, o powierzchni 10,62 m2. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. 214, tel. 61/ 65-44-282.