Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 i 1113.) informuje, że dnia 11 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 240/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 05.09.2023 r. do oddania w użyczenie: obręb Czerwonak, działka nr 30/2, arkusz mapy 13, o powierzchni użyczenia 10023 m2. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak -  pok. 215, tel.: 61 65-44-253.