Wójt Gminy Czerwonak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuje, że dnia 8.07.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 197/2024 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 3.07.2024 r. do oddania w użyczenie: działka nr 123/10, arkusz mapy 22, obręb Czerwonak, o powierzchni 1165 m2. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. 215, tel. 61 65 44 253.