Wójt Gminy Czerwonak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344.) informuje, że dnia 27 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonych Zarządzeniem Nr 84/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 15.03.2023 r. do oddania w użyczenie: obręb Koziegłowy, arkusz mapy 4, działki nr 83/104, nr 83/100, nr 83/68, o łącznej powierzchni 5929 m2.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak -  pok. 215, tel.: 61 65-44-253.