Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 13 ust. 1, art.  35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 poz. 1990 oraz z 2021 poz. 11 i 234) informuje, że w dniu 1 czerwca 2021 r. został wywieszony  do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, wykaz – lokal użytkowy położony w miejscowości Czerwonak przy ul. Leśnej 8, stanowiący własność Gminy Czerwonak, przeznaczony do oddania w użyczenie Zarządzeniem nr 140/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 31 maja 2021 r.