Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuje, że w dniu 4 listopada 2021 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerwonak, przeznaczonych do zamiany Zarządzeniem Wójta Gminy Czerwonak Nr 302/2021 z dnia 29.10.2021 r. położonej w miejscowości Bolechowo-Osiedle, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonak pod tereny działalności gospodarczej „G”.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, pok. 213, tel. 61/ 65-44-254, 61/ 65-44-285.