Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i z 2022 r. poz. 1846 i 2185) informuje, że w dniu16 stycznia 2023 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwonak, przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego Zarządzeniem Wójta Gminy Czerwonak Nr 10/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. położonej w Czerwonaku, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonak predysponowana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną "M1".

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, pok. 213, tel. 61/ 65-44-254, 61/ 65-44-285.