Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 i z 2021 r. poz. 11 i 234) informuje, że w dniu 1 września 2021 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwonak, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym Zarządzeniem Wójta Gminy Czerwonak Nr 242/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. położonej w miejscowości Czerwonak, przeznaczonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwonak pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną "M1".


Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, pok. 213, tel. 61/ 65-44-254, 61/ 65-44-285.