Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899) informuje, że w dniu 7.05.2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwonak, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargów ustnych nieograniczonych Zarządzeniem Wójta Gminy Czerwonak Nr 136/2022 z dnia 29.04.2022 r. położonej w miejscowości Czerwonak, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „4MN”.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, pok. 213, tel. 61/ 65-44-254, 61/ 65-44-285.