Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) informuje, że w dniu 22 stycznia 2021 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwonak, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzeniem Wójta Gminy Czerwonak Nr 13/2021 z dnia 19.01.2021 r. położonej w Koziegłowach, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonak w terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej/tereny zieleni.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, pok. 213, tel. 61 65 44 254, 61 65 44 285.

 

Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami