Wójt Gminy Czerwonak informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołów inwentaryzacyjnych oraz kart inwentaryzacyjnych.

 

 

Dokumenty inwentaryzacyjne dotyczące wyżej wymienionej nieruchomości  wyłożone są do wglądu w pokoju nr 213, II piętro,  Urząd Gminy w Czerwonaku, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak w godzinach 800 do 1500 przez okres 30 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, tj. od dnia 21 października 2021 r. do dnia 20 listopada 2021 r.

 

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisach inwentaryzacyjnych  mienia, mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej.