OGŁOSZENIE
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA BOLECHÓWKO

Sołtys Sołectwa Bolechówko zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 18:30 w Klubie „KOGUCIK” w Potaszach przy ul. Lipowej 1. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie zebranie wiejskie odbędzie się 26 lutego 2024 r. o godz. 18:45.

Porządek obrad
1)    Otwarcie zebrania wiejskiego.
2)    Przedstawienie porządku obrad.
3)    Wybór sekretarza posiedzenia.
4)    Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał, wniosków, opinii z poprzedniego zebrania wiejskiego.
5)    Stanowisko zebrania wiejskiego w sprawie zmiany przebiegu drogi łączącej wieś Potasze z Trzaskowem.
6)    Wniosek zebrania wiejskiego w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Budowy Dróg w Gminie Czerwonak.
7)    Stanowisko zebrania wiejskiego w sprawie złożonego wniosku w sprawie zmian granic wsi Potasze o ul. Przy Puszczy
i ul. Leśna Polana.
8)    Stanowisko zebrania wiejskiego w sprawie propozycji zagospodarowania terenów pod funkcje publiczne na terenie Sołectwa Bolechówko.
9)    Wolne głosy i wnioski.
10)    Zamknięcie zebrania wiejskiego.                                                  

Sołtys Sołectwa Bolechówko
Jerzy Wolniewicz