Wójt Gminy Czerwonak informuje o planowanym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z uwagi na nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. zgodnie z art. 6c ust. 3c i 3d (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648).

W związku z powyższym wyznacza się termin do 06 grudnia 2021 r. na:

złożenie przez właściciela nieruchomości niezamieszkanej oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz. 888, 1648), o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Czerwonak, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel nieruchomości zobowiązany jest wskazać podmiot z którym zawarł umowę oraz dołączyć kopie umowy pod rygorem nieważności tego oświadczenia (dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i chcą z niego wystąpić).

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać nowa umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których  nie zamieszkują mieszkańcy i nie może być odwołana przez okres obowiązywania tej umowy.

Złożenie oświadczeń jest obowiązkowe. Brak ich złożenia skutkować będzie włączeniem właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem wprowadzonych zmian w ustawie jest umożliwienie gminom właściwego zaplanowania zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów, gdyż znana będzie liczba podmiotów, które zostaną w miejskim systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.