l.p

NAZWA PROJEKTU

OPIS PROJEKTU

POZYSKANA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

OKRES REALIZACJI

1.

„Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim”

Projekt  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja .

Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej i usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wsparcie w postaci specjalistycznych usług (doradca zawodowy, psycholog, trener pracy), w postaci szkoleń oraz innych działań skierowanych do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych na rynku pracy.

2014-2020