Miło nam poinformować, że Gmina Czerwonak otrzyma finansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach dodatkowego wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych, w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-Cov-2 Gmina Czerwonak pozyskała 98 640,00 zł. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na organizowanie aktywności osób z  niepełnosprawnością, w celu poprawy ich kondycji psychofizycznej.

 

Program przewiduje trzy formy aktywności:
 

  1. Oddziaływania fizjoterapeutyczne, których głównym celem będzie przywrócenie możliwie największej sprawności fizycznej, poprawa komfortu życia oraz kondycji psychicznej osoby z  niepełnosprawnością.
  2. Zajęcia edukacyjne w stadninie koni, które wpłyną na zwiększenie aktywności psychofizycznej, wyrobienie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz  równowagi psychofizycznej  osoby z  niepełnosprawnością.
  3. Zajęcia z hipoterapii, których celem będzie przywrócenie osobom z niepełnosprawnością sprawności fizycznej i  psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie; zajęcia te umożliwią skorygowanie postawy ciała, napięcia mięśniowego, doskonalenia równowagi, koordynacji i  orientacji w  przestrzeni, wyjście z izolacji, rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych, rozwijanie samodzielności, zwiększenie wydolności organizmu.


Adresatem powyższych działań są osoby z terenu gminy Czerwonak posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia. Z zajęć edukacyjnych w stadninie koni mogą skorzystać osoby dorosłe posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

 

Planowany termin realizacji zadania: lipiec 2021 - grudzień 2021.

 

Bliższe informacje na temat realizacji programu  można uzyskać w Wydziale Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Czerwonak pod numerem telefonu: 61 65 44 221 lub 61 65 44 293.

 

Karolina Fortuniak