Projekt „E-Urzędy w powiatach poznańskim i gnieźnieńskim” nr POWR.02.18.00-00-0041/17 realizowany był od 1 kwietnia 2018r. do 30 czerwca 2019 r. przez MTD Consulting Marcin Król (Beneficjent), Centrum Wspierania Administracji Pro Publico sp. z o.o. S.K.A. (Partner spoza JST), Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów” (Partner spoza JST) oraz pięć jednostek samorządu terytorialnego (Partnerów JST – uczestników projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

W ramach projektu pracownicy urzędu uczestniczyli w następujących modułach szkoleniowych, mających na celu podniesienie ich kompetencji:

  1. Moduł 1 - Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych. 
  2. Moduł 2 - Pracownicy zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami, lokalami użytkowymi i nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod inwestycje lub promocją inwestycji w regionie.
  3. Moduł 3- Pracownicy na stanowiskach kierowniczych.
  4. Moduł 4 - Pracownicy zajmujący się obsługą informatyczną urzędu.
  5. Moduł 5- Pracownicy według potrzeb stanowisk pracy, zajmujący się  przepływem korespondencji elektronicznej i obsługą klienta.

 

Ponadto w ramach projektu:

  1.  uruchomiono w urzędzie punkt potwierdzania profilu zaufanego – w tym przeszkolono pracowników i zakupiono sprzęt informatyczny,
  2. zakupiono i wdrożono Portal Inwestycyjny prezentujący ofertę inwestycyjna gminy w zakresie gruntów i lokali:  https://czerwonak.inwestycjejst.pl/pl
  3. zakupiono i wdrożono portal Badanie Satysfakcji Klienta, monitorujący jakość usług świadczonych przez urząd,
  4. zakupiono sprzęt informatyczny (komputery z oprogramowaniem) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatków i opłat.

 

Wartość projektu dla Gminy Czerwonak: 63 542 zł.
Wkładem własnym urzędu był czas pracy pracowników uczestniczących w szkoleniach.