l.p

NAZWA PROJEKTU

OPIS PROJEKTU

POZYSKANA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

OKRES REALIZACJI

1.

„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rodziny uzyskiwały pomoc w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz edukację w pełnienia podstawowych ról społecznych w społeczeństwie .Asystenci uczestniczyli również w organizowaniu społeczności lokalnej środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym.

112067,57 zł

2014-2017