Gmina Czerwonak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn.: „Budowa pętli autobusowej wraz z przystankiem komunikacji publicznej, zlokalizowanych na ul. Północnej w Promnicach”.

 

Cele projektu:
 

Celem projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji ogółem poprzez budowę pętli autobusowej wraz z przystankiem komunikacji publicznej w Promnicach.

Cele szczegółowe:


- skrócenie czasu podróży pasażerów
- zwiększenie modalnego udziału transportu publicznego
- zwiększenie płynności ruchu pojazdów transportu publicznego i zlikwidowanie przeszkód w ruchu
- zwiększenie integracji różnych środków transportu
- zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych
- zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej
- zwiększenie komfortu podróży
- zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na ochronę środowiska/klimat,
- zwiększenie atrakcyjności obszaru
- poprawa jakości życia mieszkańców.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby osób korzystających z komunikacji publicznej poprzez wsparcie rozwoju niskoemisyjnego transportu w gminie. Zwiększenie dostępności do usług transportowych poprzez budowę pętli autobusowej w Promnicach przyczyni się do wzrostu popytu na publiczny transport zbiorowy, co w efekcie ograniczy ruch samochodowy na terenie gminy i przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Zwiększeniu ulegnie też świadomość społeczna w zakresie efektywnego wykorzystania energii poprzez możliwość skorzystania z niskoemisyjnych form transportu, co przełożyć się powinno na ograniczenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń do powietrza. Realizacja projektu, poprzez lokalizację inwestycji na terenie Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego pozwoli na jego wzmocnienie i rozwój.

 

Planowane efekty:

Realizacja projektu zakłada poniesienie wydatków infrastrukturalnych, związanych z budową pętli autobusowej wraz z przystankiem komunikacji publicznej, zlokalizowanych na ul. Północnej w Promnicach obejmujących:
-budowę pętli przeznaczonej do postoju i zawracania autobusów z budową 1 przystanku autobusowego komunikacji publicznej zlokalizowanych w ciągu ul. Północnej w Promnicach,
-budowę odcinka drogi publicznej–ul. Północnej na dł. 185 m (od km 1+040 do km 1+225), nawierzchnia pętli i elementów drogi (jezdnia, chodnik, zjazdy) z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej i oświetleniem LED.

 

Wartość projektu:

1.808.867,57 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:

808.100,44 zł

 

 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowiązany do upublicznienia informacji o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez specjalny adres e-mail lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Informacje w tym zakresie dostępne są w Serwisie Programu Infrastruktura i Środowisko pod adresem:

https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/obowiazki-przy-realizacji-projektow/#Zg%C5%82aszanie%20nieprawid%C5%82owo%C5%9Bci