„Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020

 

Gmina Czerwonak jest liderem przedsięwzięcia i koordynuje wszystkie zaplanowane zadania  w imieniu swoim i Partnera Gminy Murowana Goślina.

Projekt "Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina" objął następujące realizacje:

 

Zad. 1. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Bolechowo i Owińska (realizacja Gmina Czerwonak)

Zadanie obejmuje:
 

 1. opracowanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obiekty inżynierskie, miejsca odpoczynku, parkingi B&R), w tym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń,
 2. wykonanie robót budowlanych, w skład których wchodzi:
   
 • budowa ścieżki rowerowej na odcinku o długości 1,515 km w miejscowości Owińska, z warstwą ścieralną z mieszanki bitumicznej oraz z kostki betonowej na poszerzeniach istniejących nawierzchni z kostki,
 • budowa ścieżki rowerowej na odcinku o długości 2,309 km w miejscowości Bolechowo z warstwą ścieralną z mieszanki bitumicznej, w tym na odcinku 200 m ścieżki rowerowej z elementami luminescencyjnymi;
 • budowa studni, kanalizacji, przykanalików i wpustów deszczowych
 • budowa oświetlenia drogowego energooszczędnego typu LED oraz lamp wykorzystujących OZE przy parkingach B&R. Zastosowane zostaną elementy oświetlenia dla poszczególnych odcinków w ilości:
 • ścieżka rowerowa w miejscowości Bolechowo (nowe lampy: 36 szt. - od przejazdu kolejowego w Bolechowie do skrzyżowania z ul. Poligonową; lampy do przestawienia i wymiany źródeł światła: 2 szt. wymiana opraw na LED; nowe lampy na parkingu B&R: 2 szt. lampy LED z solarami słonecznymi;)
 • ścieżka rowerowa w miejscowości Owińska (lampy do przestawienia: 20 szt., lampy do wymiany źródeł światła na LED i przestawienia: 3 szt.nowe lampy na parkingu B&R: 1 szt. lampa LED z solarami słonecznymi)
 • wykonanie 3 parkingów B&R z małą architekturą i miejscami odpoczynku – na każdym z trzech parkingów będą stojaki dla ok. 9 rowerów, ławka, kosz na odpady, tablica informacyjna oraz samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Lokalizacja parkingów B&R: 1 parking na ścieżce w Owińskach, 2 parkingi na ścieżce w Bolechowie
 • budowa infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu
 • wykonanie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

Zad. 2. Działania informacyjno-promocyjne realizowane przez Gminę Czerwonak

Zaplanowane działania skierowane będą do różnych grup docelowych tj.: dzieci i młodzieży, rodzin, niepełnosprawnych, seniorów. Działania informacyjno-promocyjne podjęte w ramach realizacji niniejszego projektu będą miały na celu zachęcanie do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej, w tym roweru i komunikacji zbiorowej.

W ramach zadania zaplanowano:
 

 • Cykl artykułów sponsorowanych w gazetach lokalnych i regionalnych, które mają zachęcić mieszkańców gminy do przesiadki z własnego samochodu na rower
 • Dzień komunikacji w gminie Czerwonak przy współudziale Gminy Murowana Goślina, na które składają się:
  - kampania edukacyjna „Przesiądź się na rower, zobacz jakie to przyjemne!”-spotkania dla gminnych szkół oraz piknik rodzinny dla rodzin z dziećmi (w czasie pikniku osoby prowadzące i animatorzy zapewnią odpowiednią rodzinną atmosferę, sprzyjającą spędzaniu czasu na świeżym powietrzu oraz zadbają o stronę edukacyjną pikniku; w ramach wydarzenia zostaną przygotowane banery oraz ulotki informacyjne dla uczestników pikniku)
  - kampania promocyjna skierowana do seniorów - uczestnicy będą poinformowani o nowych możliwościach komunikacyjnych istniejących w gminie dzięki realizacji projektu. Wnioskodawca planuje zaangażowanie do wspólnego działania wszystkie osoby starsze działające w klubach Seniorów

Na potrzeby tych działań zostaną zakupione materiały dodatkowe: namiot do animacji i informacji, drobne przedmioty do animacji: ołówki, kredki i bloki do rysowania dla dzieci.  
 

 • Wsparcie informacyjne dla wszystkich akcji na stronie www.transkom.com.pl, www.czerwonak.pl oraz na profilu FB gminy Czerwonak i Murowanej Gośliny (działanie bezkosztowe).
 • Materiały drukowane promocyjne i informacyjne z mapkami ścieżek rowerowych, możliwościami odpoczynku na trasie, atrakcjami na trasie ścieżek rowerowych, w tym związane z odcinkiem specjalnej ścieżki rowerowej z elementami luminescencyjnymi (świecąca w ciemności) - rozdawane w urzędach, obiektach sportowych, domach kultury, szkołach, dworcach, lokalnych sklepach. Materiały wykorzystywane przy prowadzonych akcjach: nakład 2000 egzemplarzy; wariant ulotki będzie zawierał informacje o akcji „Dzień bez samochodu” (dodatkowo w nakładzie 1500 egzemplarzy)
 • przygotowanie i wykonanie 3 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych.

 

Zad. 3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej po wschodniej stronie ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie (realizacja  Gmina Murowana Goślina)

Zadanie obejmowało:
 

 • budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szer. 2,5 m po wschodniej stronie ulicy Raduszyńskiej, od skrzyżowania z ul. Kutrzeby do początku przebudowanej ul. Raduszyńskiej na odcinku 1,23661 km z nawierzchnią z kostki brukowej,
 • wykonanie miejsca odpoczynku z małą architekturą: wiata, ławki ze stopu aluminium z siedziskiem i oparciem z drewna 2 sztuki + stół, stojaki na rowery z rurek ze stali nierdzewnej 4 sztuki, zestaw naprawczy dla rowerów 1 sztuka, kosz na śmieci, monitoring
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ścieżki oraz rozwiązań dla osób niepełnosprawnych,
 • wykonanie zjazdów z z kostki brukowej,
 • wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej,
 • usunięcie drzew i krzewów.

 

Zad. 4. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 187 na odcinku od miejscowości Przebędowo do miejscowości Uchorowo (realizacja Gmina Murowana Goślina) , z której to budowy  Gmina Murowana Goślina zrezygnowała

Przedmiotem zadania było:
 

 1. zaprojektowanie:
 •  wszystkich niezbędnych dokumentacji formalno – budowlanych
 •  uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych (lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót w zależności od sytuacji)
 1. wykonanie robót, związanych z budową ścieżki rowerowej o długości 9,366 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 187 na odcinku od miejscowości Przebędowo do miejscowości Uchorowo wraz z infrastrukturą. Zakres prac :
 • roboty rozbiórkowe (nawierzchniowe)
 • wycinka drzew (ok. 70 szt.)
 • roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopów pod projektowane warstwy konstrukcji ścieżki oraz rowów
 • przebudowa kolizji, skrzyżowań z ciekami/rowami (przepusty)
 • roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu
 • przestawienie ogrodzeń
 • budowa nawierzchni infrastruktury drogowej (ścieżek z mieszanki mineralno-asfaltowa o dużej zawartości grysów - SMA 0/8 o grubości 4 cm, zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej  bezfazowej o grubości 8 cm)
 • wykonanie oznakowania drogowego i barier
 • budowa przykanalików i wpustów deszczowych
 • budowa nowego energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED (na odcinkach obszaru zabudowanego) – 65 punktów świetlnych
 • przebudowa ewentualnych kolizji z zatokami autobusowymi
 • wykonanie infrastruktury dla niepełnosprawnych
 • wykonanie miejsca odpoczynku z małą architekturą: wiata, ławki ze stopu aluminium z siedziskiem i oparciem z drewna 2 sztuki + stół, stojaki na rowery z rurek ze stali nierdzewnej 4 sztuki, zestaw naprawczy dla rowerów 1 sztuka, kosz na śmieci, monitoring
 • wykonanie 6 parkingów B&R z małą architekturą, każdy parking będzie wyposażony w: stojaki na rowery z rurek ze stali nierdzewnej 4 sztuki, ławkę ze stopu aluminium z siedziskiem i oparciem z drewna, kosz na śmieci – w miejscu aktualnych przystanków komunikacji autobusowej
 • rozmieszczenie 10 ławek na trasie ścieżki rowerowej

 

 Zad. 5. Działania informacyjno-promocyjne realizowane przez Gminę Murowana Goślina

Zaplanowane działania skierowane były  do różnych grup docelowych tj.: dzieci i młodzieży, rodzin, niepełnosprawnych, seniorów. Działania informacyjno-promocyjne podjęte w ramach realizacji niniejszego projektu miały na celu zachęcanie do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej, w tym roweru i komunikacji zbiorowej. W ramach zadania zaplanowano:
 

 • Cykl imprez rowerowych w Gminie Murowana Goślina: Rozpoczęcie sezonu rowerowego w Gminie Murowana Goślina, Rodzinny Rajd Rowerowy, Rowerowy Dzień bez Samochodu (bezkosztowo)
 • Cykl imprez pieszych w Gminie Murowana Goślina: Rajd Pociąg Start – marsz Nordic Walking połączony z przejazdem pociągiem na miejsce startu w Sławie Wielkopolskiej; Rajd Pociąg Start – marsz Nordic Walking połączony z przejazdem pociągiem na miejsce startu w Owińskach (bezkosztowo);
 • Informacje w lokalnej prasie i na stronie internetowej UMiG Murowana Goślina (bezkosztowo),
 • Zakup materiałów promocyjnych - ulotki (opracowanie treści, druk)
 • Przygotowanie i wykonanie 2 szt. tablic informacyjno / pamiątkowych i naklejek z logotypami UE

 

Dodatkowa informacja związana z efektami produktów to:

W wyniku przedmiotowego projektu Gmina Czerwonak wybuduje :

- ścieżkę pieszo - rowerową na odcinku o długości 1,577 km ( w tym 1,515 km - kwalifikowalne) w miejscowości Owińska, z warstwą ścieralną z mieszanki bitumicznej oraz z kostki betonowej naposzerzeniach istniejących nawierzchni z kostki;

- ścieżkę pieszo- rowerową na odcinku o długości 2,37704 km ( w tym 2,309 km - kwalifikowalne) w miejscowości Bolechowo z warstwą ścieralną z mieszanki bitumicznej oraz z kostki betonowej na poszerzeniach istniejących nawierzchni z kostki, w tym na odcinku 200 m ścieżki rowerowej z elementami luminescencyjnymi;

 

Obecna aktualna kwota na Projekt "Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina":

Całkowite wydatki ogółem: 6.614.881,77 zł
Koszty kwalifikowalne : 5.142.779,08 zł
Dofinansowanie: 4.371.362,19 zł