Gmina Czerwonak przystąpiła do projektu “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż”. Podpisano umowę o powierzenie grantu z Fundacją Edukacyjną ODITK z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z którą Gmina otrzyma 21 164,50 zł na wynagrodzenia dla jednego asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Owińskach.  Projekt będzie realizowany od 03.10.2022 r. do 02.08.2023 r.

Ogólne informacje o projekcie:
 

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola z 16 województw mogą pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE. Grant jest przeznaczony wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku ASPE oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę po stronie pracodawcy oraz pracownika,  przez okres 10 miesięcy ich zatrudnienia w szkole. Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:
 

  • przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [w skrócie ASPE],
  • wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE,
  • opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE,
  • przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą,


Okres realizacji projektu – od 4 maja 2020 roku do 30 września 2023 roku.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 24 462 907,92 złote.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.

Partnerstwo realizujące projekt:
 

  • Fundacja Edukacyjna ODITK,
  • Fundacja Fundusz Współpracy,
  • Stowarzyszenie Sztuka Włączania,
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.