l.p

NAZWA PROJEKTU

OPIS PROJEKTU

POZYSKANA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

OKRES REALIZACJI

1.

„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”

 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla rodzin biologicznych i dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (usługi asystenta rodziny, usługi poradnictwa mediacyjnego, prawnego , logopedycznego oraz usługi  poradnictwa psychologicznego, usługi pedagogiczne i usługi psychiatryczne)

 

740758,14 zł

2017-2020

oraz kontynuacja trwałości i w planach realizacja II edycji projektu