Projekt: „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę”

Nr projektu: RPWP.03.03.03-30-0006/20-OO


Program:

Wielkopolskie Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 3 „Energia”
Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”
Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Planowane efekty:

 Realizacja projektu posłuży poprawie efektywności energetycznej, funkcjonalności i dostępności komunikacji publicznej w ujęciu ponadlokalnym (MOF Poznania), poprzez:
 

  • wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z nową kładką pieszo-rowerową na rzece Warcie w miejscowości Owińska,
  • budowę efektywnego energetycznie oświetlenia, monitoringu wizyjnego i infokiosku,
  • instalację elektronicznego systemu wspierania bezpieczeństwa i orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnościami.


Ponadto wzmocnieniu oddziaływania działań infrastrukturalnych na zwiększenie mobilności i świadomości ekologicznej mieszkańców Gm. Czerwonak i MOF Poznania posłuży realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz skuteczna promocja projektu. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi pełnić będzie powołany w tym celu inżynier kontraktu.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej i mobilności mieszkańców, dzięki zwiększeniu udziału transportu rowerowego w codziennych przejazdach, skutkujące obniżeniem poziomu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do atmosfery na terenie Gm. Czerwonak i całego MOF Poznania, poprzez budowę bezp. i zintegrowanej infrastruktury transportu rowerowego.

 

  • Całkowita wartość projektu (szacowana): 18.000.000,00 zł
  • Kwota dofinansowania: 4.299.536,51 zł
  • Planowany termin zakończenia prac: 31.12.2022 r.