Pod koniec 2020 roku Gmina Czerwonak podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Złożony wniosek został oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym. Gmina Czerwonak zajęła 4 miejsce w kraju spośród 127 jednostek samorządu terytorialnego, które znalazły się na liście rankingowej. Gmina Czerwonak otrzyma grant w wysokości 463 444,40 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 390 590,94 zł.

Głównym celem projektu będzie ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie mieszkańcom Gminy Czerwonak usług indywidualnego transportu door-to-door. Możliwość skorzystania z usługi door-to-door wpłynie   pozytywnie na rozwój osobisty osób z niej korzystających. Zwiększy się mobilność osób zamieszkałych w gminie Czerwonak przez co osoby będą mogły skorzystać między innymi z ofert rekreacyjno-kulturalnych, edukacyjnych oraz integracyjnych w gminie Czerwonak oraz na terenie miasta Poznania.

Na potrzeby świadczenia usług door-to-door przez gminę zakupiony zostanie pojazd samochodowy, który zostanie wyposażony w niezbędne sprzęty ułatwiające przewóz osób z  niepełnosprawnością tj. windę, dodatkowe poręcze, pochylnię, pasy, wózek inwalidzki, schodołaz itp. Na potrzeby ww. usługi zostanie zatrudniony kierowca oraz asystent kierowcy, którego zadaniem będzie pomoc kierowcy w bezpiecznym transporcie osób wymagających wsparcia. Ponadto na potrzeby obsługi door-to-door zostanie opracowana i uruchomiona aplikacja mobilna, której celem będzie rejestracja użytkowników, rezerwacja terminów podróży, składanie skarg i uwag. Ww. aplikacja będzie dostosowana do osób z różnymi niepełnosprawnościami dot. wzroku i słuchu.  Z usługi door-to-door będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 18 lat i mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność. Usługa transportowa będzie świadczona na terenie gminy Czerwonak oraz na terenie Poznania i powiatu poznańskiego.

Planowany termin realizacji projektu: styczeń 2021 – grudzień 2022.

 

 

Wydział Promocji Zdrowia