Pod koniec 2020 roku Gmina Czerwonak podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Złożony wniosek został oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym. Gmina Czerwonak zajęła 4 miejsce w kraju spośród 127 jednostek samorządu terytorialnego, które znalazły się na liście rankingowej. Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 482 444,40 zł, w tym wkład funduszy europejskich to 406 604,17 zł

Głównym celem projektu będzie ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie mieszkańcom Gminy Czerwonak usług indywidualnego transportu door-to-door. Możliwość skorzystania z usługi door-to-door wpłynie   pozytywnie na rozwój osobisty osób z niej korzystających. Zwiększy się mobilność osób zamieszkałych w gminie Czerwonak przez co osoby będą mogły skorzystać między innymi z ofert rekreacyjno-kulturalnych, edukacyjnych oraz integracyjnych w gminie Czerwonak oraz na terenie miasta Poznania.

Na potrzeby świadczenia usług door-to-door przez gminę zakupiony zostanie pojazd samochodowy, który zostanie wyposażony w niezbędne sprzęty ułatwiające przewóz osób z  niepełnosprawnością tj. windę, dodatkowe poręcze, pochylnię, pasy, wózek inwalidzki, schodołaz itp. Na potrzeby ww. usługi zostanie zatrudniony kierowca oraz asystent kierowcy, którego zadaniem będzie pomoc kierowcy w bezpiecznym transporcie osób wymagających wsparcia. Ponadto na potrzeby obsługi door-to-door zostanie opracowana i uruchomiona aplikacja mobilna, której celem będzie rejestracja użytkowników, rezerwacja terminów podróży, składanie skarg i uwag. Ww. aplikacja będzie dostosowana do osób z różnymi niepełnosprawnościami dot. wzroku i słuchu.  Z usługi door-to-door będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 18 lat i mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność. Usługa transportowa będzie świadczona na terenie gminy Czerwonak oraz na terenie Poznania i powiatu poznańskiego.

W 2022 roku zakres projektu został rozszerzony o zadanie nr 2 dotyczące realizacji usprawnień lub dostosowań architektonicznych w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych.
W dwóch budynkach komunalnych będących w zasobach gminy został zaplanowany montaż drzwi otwieranych zamkiem antypanicznym, natomiast w czterech budynkach montaż oświetlenia automatycznego w technologii LED w częściach wspólnych. Montaż drzwi otwieranych zamkiem antypanicznym oraz montaż oświetlenia automatycznego wpłyną na możliwość samodzielnego korzystania z budynku przez ich mieszkańców, zwłaszcza tych z ograniczoną mobilnością. Wejście i wyjście z budynku będzie łatwiejsze oraz bardziej dostępne, co przełoży się na zwiększenie komfortu i poczucia bezpieczeństwa jego mieszkańców.

 

Okres realizacji I fazy projektu: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Okres trwałości projektu: 01.01.2023 r. - 31.08.2025 r. 

 

 

 

Wydział Promocji Zdrowia